вторник, 23 март 2021 г.

ЖЛЪЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ

 

„Аз дълбоко вярвам в Божия промисъл, че БЪЛГАРИЯ е призвана да спаси света от смъртоносните заболявания. Забележете – не САЩ и Русия с техните несметни богатства, а малката БЪЛГАРИЯ със своите неповторими билки – все още чисти в екологично отношение, със съхранени лечебни качества, пълни с божествена енергия!“
НИКОЛА ХЛЕБАРОВЖЛЪЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ

/ХОЛЕЦИСТИТ/

Еликсири с номера 1, 37, 189

 Това е сериозно заболяване, протичащо хронично. При него е нарушена обмяната на жлъчните киселини и холестерола. В резултат на това се образуват камъни /конкреминти/ в жлъчния мехур и жлъчните пътища. По-често боледуват жените. При мъжете се среща по-рядко и в напреднала възраст. Заболяването е разпространено предимно в Европа и САЩ.  Често боледуват жени с хормонални промени и се наблюдава при мъже и жени със затлъстяване.  

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТТА

 Промяна количествения и качествен състав на жлъчката

Употреба на хормонални контрацептиви

Затлъстяване, заседнал начин на живот, диабет

Възпаление на жлъчния мехур

Приемане на богата на холестерол храна

КЛИНИЧНА КАРТИНА

 Клиничното протичане на болестта се разглежда в няколко форми /фази на болестта/:

Безсимптомна фаза. Без клинични симптоми. Болестта се открива случайно

Диспептична форма/фаза/. Болните са с нехарактерни признаци. Оплакват се от тъпа болка в подбедрието. Наблюдава се подуване на корема, метеоризъм, гадене, горчив вкус в устата.

Болкова форма /жлъчна колика/

ЛЕЧЕНИЕ

Изключително важно е болните да спазват строга диета и да поддържат нормално тегло. Медикаментозното лечение включва препарати, които разтварят холестероловите жлъчни камъни, но този метод не е много сигурен. Друг метод е оперативното лечение. Прилагат се при нужда и антибиотици. При алтернативното лечение в помощ на фармацевтичните лекарствени средства се прилагат и билкови продукти, представляващи водно-спиртни разтвори от подбрани нетоксични билкови растения, в случая Еликсирите на Никола Хлебаров. Те притежават силна антибактериална, антивирусна и имунна активност без да оказват вредно въздействие на организма на болния.

ЕФЕКТ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 1, 37, 189 ВЪРХУ ЗАБОЛЯВАНЕТО

 При съвместното приложение на Еликсирите и Фармацевтичните лекарствени средства започва ускорена детоксикация, като по този начин се постига прочистване на организма, намалява болката, гаденето, повръщането, общото неразположение. С Еликсирите 1, 37, 189 се постига по-бързо подобряване на здравословното състояние на болния.

 Публикува се със съкращение.

03.2021 г.                            София                 

                                                   

понеделник, 22 февруари 2021 г.

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

И ЗАЩИТА ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

В България темата за радиационния фон стана изключително популярна след Чернобилската ядрена авария и бомбардировките в Сърбия. Терминът радиация доби голяма популярност сред неспециалистите и постепенно замени термина йонизиращо лъчение. Радиоактивните елементи и техните лъчения са естествена съставна част от природата. Ежедневно сме изложени на ниски нива радиация от космическото лъчение и от наличието на естествени радионуклеиди в околната среда. Онова, което повишава естественото лъчение, са някои диагностични медицински процедури, радон, използван в строителството, складирането на атомни отпадъци, радионуклеиди в почвата и водите, ядрените опити в световен мащаб и авариите в атомната енергетика. Използването на йонизиращите лъчения в медицината е най- големият източник на надфоново облъчване на хората. Това се дължи най-вече на рентгеновата диагностика. За България делът на рентгеновата диагностика в общото допълнително облъчване на населението е около 75 %, приблизително два пъти по-голям от този дял например във Великобритания. В България се работи по широка национална програма за намаляване на облъчването при медицинско използване на йонизиращите лъчения в изпълнение на Директива 97/43/EUROATOM на Европейския съюз, инициирана и субсидирана от Съюза. Търсенето на механизми за намаляване на надфоновата радиация е актуален проблем, включващ терапия при облъчване с по-високи дози и профилактика. Изследване, проведено от доц. д-р В. Тенчова, д.м.н., завеждащ лаборатория „Радиационна биохимия, хематология и имунология“ към Националния център по радиационна защита и радиобиология (НЦРЗР), показа, че Еликсир-З оказва положително въздействие върху антиокислителните процеси в организма на изследваните животни. Наблюдава се и значително стимулиране на спонтанния репаративен синтез в левкоцитите на животните, приемали Еликсир-3 и 319 в сравнение с контролната група (1,34 спрямо 0,92). Извънплановият ДНК-синтез нараства при животните, третирани с Еликсир-З и 319, до 1,46 спрямо 0,64 за контролната група, което показва, че Еликсир-З стимулира репаративните възможности на клетката. Еликсир-З повлиява положително върху функцията на неутрофилната популация, като стойностите за показателя фагоцитарна активност за контролната група са 3,7 ± 0,12, а тези за третираните с Еликсири-З и 319 мишки е 4,33 ± 0,21. Третирането с Еликсири-З и 319 не води до повишаване на индуцираните аберации спрямо спонтанната честота в костномозъчните клетки. В животните, приемали продукта, не се установяват реципрочни транслокации в половите клетки. Данните показват, че Еликсири-З и 319 не проявяват мутагенност. Билковият извлек показва добра защита на хромозомните структури в соматичните клетки. Резултатите от проучването на възможностите на Еликсир-З да протектира половите клетки показват, че препаратът намалява индуцирането на хромозомни транслокации в тях. Доказа се, че прилагането на Еликсири З и 319 спомагат за нормализация на установените нарушения в организма на експерименталните животни и снижава вероятността от развитие на някои късни последици от лъчевото въздействие, поради което прилагането им при групи от населението, ангажирани професионално в среда на йонизиращи лъчения би имало важно значение. Установено е благоприятното действие на Еликсири З и 319 при тяхното продължително приемане върху отделните показатели, характеризиращи състоянието на хемопоезата на различни срокове след облъчването. Доказано е намаляването на тежестта на увреждането в хематопоетичните органи и периферна кръв при животните, на които е проведена профилактика с Еликсири-З и 319 преди въздействие с циклофосфамид (ЦФ) и гама облъчване. Билковият извлек има положително въздействие и върху антиокислителните процеси в кръвната плазма на животните, подложени на комбинирано въздействие с ЦФ и гама лъчи. Тези резултати са от особен интерес, тъй като защитен ефект от билковите препарати спрямо действието на алкилиращи агенти не е известен. Анализът на данните и резултатите от проведените изследвания определят като добър ефекта на Еликсир-З върху хромозомните структури на половите клетки към действието на йонизиращите лъчения. Проведеното разширено проучване върху протективните свойства на Еликсир З към остро и фракционирано радиационно въздействие върху полови клетки на мишки показва, че продължителното приемане само на Еликсири З, 319 (8—11 седмици) не води до формиране на транслокационни промени. Установява се благоприятен ефект на еликсирите върху степента на индуцираните от йонизиращото лъчение хромозомни транслокации. Проучването относно свойствата на препарата Еликсир-З да протектира наследствените структури в половите клетки е важно с цел необходимостта от профилактика на организма към редица съпътстващи човека вредни фактори. Билковите препарати Еликсир З и 319 отговарят на основните изисквания за радиомодифициращи средства и може да се препоръчат за профилактика на работещи в среда с повишен радиационен риск.

В лаборатория „Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи“ при НЦРЗР бе направено изследване на кинетиката на радиоактивен стронций с приложение на Еликсири З и 319. Целта на проучването бе установяване на предполагаемите декорпорационни свойства на препарата при профилактичното му въвеждане в опитни животни и последвала остра интоксикация със стронций 85.

Получените резултати доведоха до следните изводи:

1.        Препаратът Еликсир при остра интоксикация е довел до по-бързо извеждане на радиоактивния стронций в интервала 0—72 часа с коефициент на защита 27 + 4%. Очевидно е, че става дума за влияние върху лабилната нефиксирана в депо активност.

2.        Препаратът е перспективен като профилактично средство при условия на пролонгирани ниски постъпления на ради- онуклеиди.

От получените резултати в Националния център по радиационна защита и радиобиология — София, въз основа на направените изследвания в периода 1989—2002 г. н.с. I ст. Сл. Славов, завеждащ лаборатория „Радиационен контрол и експертизи“, установи следното.

Еликсир съдейства при профилактично приемане поради:

        своята нулева токсичност;

        букет от витамини и природни катализатори за по-бързо приемане от организма на природни продукти (урсолова и олеанова киселина);

        увеличаване на фагоцитарната и антиокислителната активност на организма;

        липса на мутагенно действие;

        липса на значими разлики в броя на ядросъдържащи клетки в костния мозък, теглото и общата и специфична клетъчност на далака, както и в броя на левкоцитите и диференциалната левкоцитна формула;

— сведено до нула въздействие върху половите клетки при профилактичното му приемане.

До този момент такава висока протекция на изследваните структури в половите клетки не е известна.

Публикацията е част от книгата "ЧУДОДЕЙНИТЕ ЕЛИКСИРИ".

20.02.2021г