събота, 4 октомври 2014 г.

Възникване на кисти

Причинно-следствена връзка за възникването на кистите в различни органи на човешкия организъм
/Авторско изследване/
Проф. Д-р Йордан Михайлов


В началото на изследването направихме, справка каква е дефиницията за киста /Cysta/ според Световната здравна организация / СЗО /. Същата гласи: кистата e ненормален, кух тумор с течно или полутечно съдържимо, имащ мембранозна обвивка. В медицинската практика срещаме различни видове кисти по произход и по органно находище. Напр. киста на Бейкър— поплитеален бурсит /наблюдава се най-често при дегенеративни ставни заболявания/; Бартолинова киста; киста на Блесиг; киста на Бойе - неболезнено увеличение на субхиодната бурса, подхиоидната кост; Каупърова киста - ретенционна киста на една от каупъровите жлези; ретенционна киста - истинска киста образувана в жлеза вследствие на нарушение на оттока на секрета й; киста на Гартнер — кистичен тумор, развил се от затворения рудиментарен канал, остатък от мезонефрона; хеморагична киста — киста, изпълнена с кръв; хидатидна киста - ларвения стадии на кучешката тения и други тении от род Echinococcus, ларвите съдържат дъщерни ларви, всяка една с много сколекси; киста на Тарлов - периневрална киста, намираща се в основата /долната част/ на гръбначния мозък, богата на симптоматика; травматична киста.

По произход кистите могат да бъдат вродени или придобити, последните се образуват при наличие на чужди тела, около които се образува /формира/ съединително-тъканна мембрана със защита цел. Кистите могат да бъдат овариални, бъбречни, панкреатични, чернодробни.
От всичко изтъкнато до тук се вижда какво представляват кистите, развитието им и причинно- следствената връзка за тяхното възникване в организма на човека.
В нашето проучване обърнахме внимание на няколко заболявания, особено важни за здравословното състояние на организма. Тук се отнасят:

1/ КИСТОЗЕН БЪБРЕК/ ДЕГЕНЕРАЦИЯ ПОЛИКИСТОЗА НА БЪБРЕЦИТЕ/ Generation polykystoza zenum/
 Етиологията не e напълно изяснена. По последни данни изследванията говорят за бактериален и паразитен произход /ехинококи, цистицерки/. Заболяването може да протече безсимптомно в течение на години. Понякога дава тежест в поясната област, хематурия, главоболие. Диагнозата се осигурява с рентгеново изследване, болестта има хроничен вървеж.

ЛЕЧЕНИЕТО е предимно симптоматично.

ПРОГНОЗАТА до периода на запазена бъбречна функция е добра, а по-късно е възможно да се влоши. Трудоспособността в ранните стадии е запазена, а в напредналите стадии трайно загубена.

2/ КИСТА НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА/ Cystae pancreaticae
Според произхода си кистите биват: ретенционни - при запушване или притискане на отводните канали на жлезата; дегенеративни – развиват се на базата на кръвоизливи, некроза или възпаление на жлезата; пролиферационни -имат неопластичен характер; паразитни - ехинококови мехури, цистицеркоза.
ЛЕЧЕНИЕТО е хирургично. Прави се пълна ексцизия на тумора.
ПРОФИЛАКТИКАТА при първите два вида кисти се състои в навременно лечение на холе - и панкреолитиазата. При паразитози - с антипаразитни средства.
ПРОГНОЗАТА зависи от естеството на тумора и наличността на усложнение.

Предвид значимостта на проблема, а именно причинно-следствената връзка за визникването на кистите в различни органи на човешкия организъм и нуждата от профилактични  средства от инж. Никола ХЛЕБАРОВ бяха разработени т.н. ЕЛИКСИРИ. В съзвучие със световната тенденция за най-пълно използуване на лекарствените растения за профилактични  цели те представляват билкови извлеци на водно-спиртна основа. Замисълът е да се използуват богатите природни ресурси, хилядолетния опит и творчеството на народната медицина, традициите на българската фитотерапия и съвременните успехи на фитохимията. Реализирането на тази задача са осъществи чрез провеждането на съвременни научни експерименти с активното участие на ботаници, фитотерапевти, фармаколози, медици, клиницисти и др.

Ефектът от приложението на ЕЛИКСИРИТЕ се изразява в следното:
— висок антибактериален и антивирусен ефект
— имуностимулиращо действие
— увеличават защитните сили на организма срещу редица заразни и паразитни болести
— лесно се приемат от рецепторите на организма, не предизвикват алергии и други отрицателни странични явления
— представляват ефективна физиологична форма на профилактика и рехабилитация на организма 

ЕЛИКСИРИТЕ се свързват със свободните радикали, имат силно антиоксидантно действие, подобряват вътреклетъчното дишане, увеличават издръжливостта, подобряват мозъчните, функции, ускоряват регенерацията,  увеличават мускулната сила, придава неспецифично висока устойчивост към стреса и инфекциите. При тях липсват странични ефекти и могат да се ползуват от млади и възрастни хора.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Внимателно подбраният комплекс от биологичноактивни вещества на ЕЛИКСИРИТЕ подпомагат усвояването от организма на органичните минерали, усилват допълнително оздравителния им ефект и по този начин позволяват 100% използуване на тяхната биологична активност, точно както става в природата. 

3.10.2014, София
/публикува се със съкращение/